ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

 

 

Η Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»  έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Με την εφαρμογή της Δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «Περιβάλλον» ο οποίος, αφενός αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ αλλά, παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.000.000 (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Περιφέρειες

Δημόσια Δαπάνη

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

16.400.000,00

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

4.400.000,00

Αττική

8.600.000,00

Στερεά Ελλάδα

9.200.000,00

Νότιο Αιγαίο

1.400.000,00

Σύνολο

40.000.000,00

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι υφιστάμενες , νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης
 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Θα ανακοινωθούν με τη δημοσίευση της τελικής πρόσκλησης

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος Π/Υ) από 200.000€ έως 5.000.000€

Υπογραμμίζεται, ότι:

 • η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. Η Έναρξη Εργασιών ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ)651/2014 (βλέπε ορισμό του όρου στον Πίνακα Επεξήγησης Γενικών όρων και συντμήσεων),
 • θα ενισχυθούν δαπάνες που αφορούν σε αρχική επένδυση όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό(ΕΕ)651/2014, (βλέπε ορισμό του όρου στον Πίνακα Επεξήγησης Γενικών όρων και συντμήσεων).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/ Ποσό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

35%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

100%

3

Μεταφορικά μέσα

30%

4

Πιστοποίηση συστημάτων, Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών

5%

(και μέχρι του ποσού των 7.000 ανά σύστημα διαχείρισης)

5

Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

5%

6

Συμμετοχή σε Εκθέσεις

10%

7

Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

10%

8

Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη

10%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε  30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω παρουσίαση της προδημοσίευσης της Δρόσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Σχετικά αρχεία:

Προδημοσίευση Δράσης “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”

 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ: 210 777 00 21 / 71
  Fax: 210 777 00 80
  info@skaegis.gr

  cert_1
  acca_1
  minfin_1

  Copyright 2023 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
  created by Quantum Business & IT Solutions
  maintained internally