Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

 

Νέο Καθεστώς Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22

Υ.Α. 126997/28-12-2022 (ΦΕΚ 6872/Β/29.12.2022)

Υποβολή αιτήσεων: από 12 Ιουνίου έως 13 Οκτωβρίου 2023

 

Το καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 ενισχύει τη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος σε εθνικό επίπεδο

Στο εν λόγω Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με:

 • την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 • τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
 • τον εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 • την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,
 • την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων με διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», υλοποιούμενων εντός παραδοσιακών οικισμών, κατατασσόμενων σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών και με ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,
 • την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022.

   

  Δικαιούχοι

  Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος Επιχειρηματικότητα 360° είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εμπορικές εταιρείες,
  • Συνεταιρισμοί,
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
  • κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
  • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις

   

  Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

  Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται σε:

  • ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
  • πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
  • διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
  • εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  • πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

   

  Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

  Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην πρόσκληση, είναι οι κατωτέρω:

  α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

  αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

  αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.

  αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

  αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

  αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

  β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα υπό προϋποθέσεις δαπάνες για:

  βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

  ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

  γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης (υπό προϋποθέσεις)

   

  Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

  Τα υπαγόμενα στο Καθεστώς επενδυτικά σχέδια, δύναται να ενισχυθούν επιπρόσθετα των περιφερειακών ενισχύσεων για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες όπως και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

  • τις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ,
  • τις δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης,
  • τις δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

   

  Ποσοστά Ενισχύσεων

  Τα ποσοστά ενισχύσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της ενίσχυσης και λοιπές παραμέτρους που αφορούν ορισμένες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων βάσει της πρόσκλησης, και φτάνουν μέχρι 75% ενίσχυση.

   

  Διάρκεια Υποβολών

  12/06/2023 – 13/10/2023

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Σχετικά

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195
  Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ. 210 77700 71-21 (fax: -80)

  info@skaegis.gr

  Περισσότερα

  skaegis_logo_new_300
  multi

  Copyright 2024 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved