Πράσινη Μετάβαση

_

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στo info@skaegis.gr για να μάθετε περισσότερα!

_

_

Διακρίνονται δυο Δράσεις:

_

# Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, προϋπολογισμού 300.000.000€:
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως και 1.000.000€
# Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, προϋπολογισμού 400.000.000€:
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 30.000€ έως και 200.000€

_

Συνολικός Προϋπολογισμός Δέσμης Δράσεων: 700.000.000 €.

_

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%*
* εκτός των ειδικών περιπτώσεων (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14), σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δέσμης.

_

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικοί Πόροι. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

_

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

_

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 22/03/2023 και ώρα 12:00

_

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

_

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις δυο δράσεις.
Ωστόσο, το ποσοστό της τελικής επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

_

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: στην ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

_

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

* * *

_

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

_

Επιλέξιμες Δαπάνες

_

Αναλυτικά στοιχεία επιλέξιμων δαπανών

_

Ιδιωτική Συμμετοχή

_

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια (ίδια συμμετοχή ή/και εξωτερική χρηματοδότηση).

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στον Κανονισμό ΕΕ 651/2014, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης της να αποδεικνύεται ότι η Ιδιωτική Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση) στο προτεινόμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού και δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.

_

Η ομάδα της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ βρίσκεται πάντα στο πλευρό των πελατών σε κάθε βήμα της διεκπεραίωσης των επενδυτικών έργων. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να καταστρώσουμε από κοινού το πλάνο που ταιριάζει στις επενδυτικές σας βλέψεις και ανάγκες.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 777 00 21 – 71.

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ: 210 777 00 21 / 71
  Fax: 210 777 00 80
  info@skaegis.gr

  cert_1
  acca_1
  minfin_1

  Copyright 2023 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
  created by Quantum Business & IT Solutions
  maintained internally