Πράσινη Οικονομία – Produc-e Green

 

Νέα Δράση “Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-e Green”

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52385/774/2023 (ΦΕΚ 3156/Β/12.5.2023)

Υποβολή αιτήσεων: από 30 Μαΐου έως 30 Νοεμβρίου 2023

 

Η δράση Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-e Green του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενισχύει επενδυτικά σχέδια στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στην παραγωγή ηλεκτροκίνησης, την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την κατασκευή λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Στόχος είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνση, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν υπό προϋποθέσεις.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης είναι νομικά πρόσωπα που ανήκουν είτε στις ΜΜΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις (με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ), με την προϋπόθεση να διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του Παράρτηματος Ι της ΚΥΑ της δράσης ως κύρια δραστηριότητα.

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στην παρούσα δράση απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται σε:

 • ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (300.000,00) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην πρόσκληση, είναι οι κατωτέρω:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα υπό προϋποθέσεις δαπάνες για:

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης (υπό προϋποθέσεις)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Τα υπαγόμενα στο Καθεστώς επενδυτικά σχέδια, δύναται να ενισχυθούν επιπρόσθετα των περιφερειακών ενισχύσεων για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες όπως και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 • τις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ,
 • τις δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης,
 • τις δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

 

Ποσοστά Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της ενίσχυσης και λοιπές παραμέτρους που αφορούν ορισμένες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων βάσει της πρόσκλησης, και φτάνουν μέχρι 75% ενίσχυση.

 

Διάρκεια Υποβολών

30/05/2023 – 30/11/2023

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Σχετικά

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195
  Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ. 210 77700 71-21 (fax: -80)

  info@skaegis.gr

  Περισσότερα

  skaegis_logo_new_300
  multi

  Copyright 2024 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved