Επιχειρηματικότητα 360°

 

Νέο Καθεστώς Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22

Υ.Α. 126997/28-12-2022 (ΦΕΚ 6872/Β/29.12.2022)

Υποβολή αιτήσεων: από 9 Ιανουαρίου έως 10 Απριλίου 2023

 

Το νέο καθεστώς Επιχειρηματικότητα 360° έχει σκοπό την ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα. Τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια αφορούν την πραγματοποίηση τόσο αρχικών επενδύσεων  όσο και πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Ενδεικτικά, στο νέο Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με:

 • την αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές,
 • την ανακύκλωση,
 • τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο,
 • τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων,
 • τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.ά.,

τηρουμένων προϋποθέσεων που ορίζονται στην προκήρυξη.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος Επιχειρηματικότητα 360° είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εμπορικές εταιρείες,
 • Συνεταιρισμοί,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 • κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται σε:

 • ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να υλοποιούνται σε μία Περιφερειακή Ενότητα, και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν υπό προϋποθέσεις.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην πρόσκληση, είναι οι κατωτέρω:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα υπό προϋποθέσεις δαπάνες για:

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης (υπό προϋποθέσεις)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Τα υπαγόμενα στο καθεστώς Επιχειρηματικότητα 360 ° του νέου Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικά σχέδια, δύναται να ενισχυθούν επιπρόσθετα των περιφερειακών ενισχύσεων για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες όπως και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 • τις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ,
 • τις δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης,
 • τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.,
 • τις δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
 • τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
 • τις δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων,
 • τις δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων,
 • τις δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης,
 • τις δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις και
 • τις δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

 

Ποσοστά Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της ενίσχυσης και λοιπές παραμέτρους που αφορούν ορισμένες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων βάσει της πρόσκλησης, και φτάνουν μέχρι 75% ενίσχυση.

 

Διάρκεια Υποβολών

09/01/2023 – 10/04/2023

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Σχετικά

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195
  Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ. 210 77700 71-21 (fax: -80)

  info@skaegis.gr

  Περισσότερα

  skaegis_logo_new_300
  multi

  Copyright 2024 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved