4 Δράσεις ΕΣΠΑ Ερευνώ-Καινοτομώ

Υποβολή αιτήσεων: ως 10/07/2024 (ώρα 15:00 - Παρέμβαση Ι)

 

Στόχος της Δράσης: η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες: Ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (ήτοι βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη). Η βασική έρευνα και οι μελέτες σκοπιμότητας δεν αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες.

 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ):


Τομείς Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ)

Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αγροδιατροφική Αλυσίδα

Αειφόρος Ενέργεια

Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

Ψηφιακές Τεχνολογίες

 

Προϋπολογισμός: 300.000.000 €, ενδεικτικά κατανεμημένα σε τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

60.000.000 €

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

180.000.000 €

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

39.000.000 €

Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

21.000.000 €

 

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητικοί Οργανισμοί, καθώς και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις ή ερευνητικοί οργανισμοί.

 Καθεστώς Ενίσχυσης: Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014) όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 25 «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης» και 25α «Ενισχύσεις για έργα στα οποία έχει  απονεμηθεί το σήμα ποιότητας “Σφραγίδα Αριστείας”».

 

 

Όρια Ενίσχυσης: Επιχορήγηση από 25% ως και 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (υπό προϋποθέσεις). Ο μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο έχει ως εξής:

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

800.000 €

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

2.000.000 €

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.000 €

Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

                                                                          

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων:

 

·      Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence)

·      Β. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις (Impact)

·      Γ. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα υλοποίησης (Quality and efficiency of implementation)

 

Ειδικά για την Παρέμβαση IV για τις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας, η αξιολόγηση δεν θα αφορά στο επιστημονικό αντικείμενο της πρότασης και θα περιοριστεί στον έλεγχο πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

 

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση για τις προτάσεις στις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV και συγκριτική για τις προτάσεις στις Παρεμβάσεις Ι και ΙΙ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων!