Επιχειρούμε Έξω – Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την εξωστρέφεια των ΜμΕ επιχειρήσεων

Έναρξη Υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης : 18/1/2018  – Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

Γ) παράγουν ή μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά

Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν ή μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα

ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: Από 8/1/2018 έως εξάντληση προϋπολογισμού. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 50 εκ. €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  Από 20.000,00 € έως 100.000,00 €.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: έως 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

 • Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 000 ευρώ
 • Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 500 ευρώ
 • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε αεροπορικά εισιτήρια στην οικονομική θέση, επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης και διαμονή μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα υποδείγματα εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ ανά υπόδειγμα εντύπου.
 • Αμοιβή συμβούλου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.

Σημεία ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος

Η καινοτομία σε αυτή την πρόσκληση, πέραν του ίδιου του γεγονότος ότι δεν έχει εκδοθεί κάποια παρόμοια μέχρι σήμερα, έγκειται σε 3 βασικά σημεία:

1) Κάνοντας χρήση των άρθρων 19 και 20 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, δίνεται πρώτη φορά η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν περισσότερες από μία φορές στην ίδια έκθεση και να επιδοτηθούν με ποσοστό 50%.

2) Μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλήφθηκαν ΚΑΔ (κωδικοί αρχικής δραστηριότητας) αγρο-διατροφής μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που συνήθως εξαιρούνταν από το ΕΠΑΝΕΚ λόγω Παραρτήματος Ι. Η σημασία της διεύρυνσης των ΚΑΔ της αγροδιατροφής είναι τεράστια με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αντίστοιχου τύπου χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

3) Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μείωση του χρόνου διοικητικών διαδικασιών και η δυνατότητα της επιχείρησης να ακολουθήσει χωρίς αποκλίσεις το πλάνο της για συμμετοχή σε εκθέσεις.

Σχετικά αρχεία:

Σύντομη Παρουσίαση ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – ΑΙΓΙΣ ΣΚ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ: 210 777 00 21 / 71
  Fax: 210 777 00 80
  info@skaegis.gr

  cert_1
  acca_1
  minfin_1

  Copyright 2023 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
  created by Quantum Business & IT Solutions
  maintained internally