Έναρξη υποβολών Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ από 8 Μαρτίου

Ενεργοποιείται την Πέμπτη 8 Μαρτίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντας και Ενέργειας, μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Η διαδικασία θα είναι της μορφής first in – first out μέχρι εξαντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα μάθετε, εάν μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, ποια είναι η επιδότηση σας καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Φόρμα Εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Έλεγχος Επιλεξιμότητας – Υπολογισμός Επιδότησης

Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Δικαιούχοι Δράσης

Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) ή την επικαρπία σε επιλέξιμη  κατοικία. Οι επιλέξιμες μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες πρέπει να έχουν οικοδομική άδεια, να μην έχουν αυθαιρεσίες και να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην κατηγορία Δ ή και χαμηλότερη.

Ποιες παρεμβάσεις μπορούν να επιδοτηθούν;

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Θερμομόνωση δώματος ή/και κέλυφους κτιρίου
 • Εγκατάσταση / αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • Συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης

Προϋπολογισμός Προγράμματος: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 292,43 εκ. ευρώ.

Επιδότηση – Προϋπολογισμός Έργου : Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων για κάθε αίτηση φτάνει έως 25.000€ ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ή ως 250€/m² για την ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 70% ανάλογα με το ατομικό / οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου.

Ωφελούμενοι του προγράμματος

Φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
 • έχουν ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 50.000 ευρώ

Επιλέξιμες Κατοικίες: Μονοκατοικία, Πολυκατοικία, Μεμονωμένο διαμέρισμα

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας:

 • να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • να υφίσταται νόμιμα
 • να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) – το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017– σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Επιδοτούνται για:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.

Επισημάνσεις:

 • Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται η  υποβολή αιτήσεων  για  περισσότερες  ιδιοκτησίες  από  το  ίδιο  πρόσωπο  εάν οι  επιπλέον  της  μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.
 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 08/03/2018.  Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31/12/2021.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

Όλες οι επεμβάσεις ανακαίνισης – ενεργειακής αναβάθμισης και όλες οι επιθεωρήσεις από ενεργειακό επιθεωρητή θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάποιος είχε εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν από τις 26 Νοεμβρίου 2017 πρέπει να το επανεκδώσει.

Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι Ωφελούμενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρησητης ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους Ωφελούμενους τα κίνητρα του Προγράμματος.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να ανατίθεται από τους «δυνητικά ωφελούμενους» σε σύμβουλο έργου.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του  επιτοκίου για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Σχετικά

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195
  Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ. 210 77700 71-21 (fax: -80)

  info@skaegis.gr

  Περισσότερα

  skaegis_logo_new_300
  multi

  Copyright 2024 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved