Έξυπνη Μεταποίηση

Ενεργό είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των έργων αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής. Επιδιώκεται η αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας της μεταποίησης και στην ύπαρξη ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τόσο υφιστάμενες όσο και νέες (ήτοι όσες ως 31/12/2021 δεν έχουν κλείσει δυο διαχειριστικές χρήσεις). Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή ατομικής επιχείρησης και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: 250.000 € έως 6.000.000 €

Ποσοστό επιδότησης: από 25% έως και 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το μέγεθος της επιχείρησης.

Χρηματοδοτούμενες ενέργειες:

 • Ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής,
 • Αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Εφαρμογή έξυπνων παραγωγικών τεχνολογιών σε δίκτυο υπερύψηλης ταχύτητας/5G,
 • Μηχανικός, εργαστηριακός και παραγωγικός εξοπλισμός,
 • Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου,
 • Εξοπλισμός λογισμικού και πληροφορικής,
 • Άδειες λογισμικού, άδειες υπολογιστικού νέφους
 • Υπηρεσίες εφαρμογής για τις νέες υποδομές πληροφορικής και λογισμικού,
 • Υπηρεσίες ασφάλειας πληροφορικής,
 • Σχεδιασμός προϊόντων,
 • Διανοητική ιδιοκτησία, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δαπάνες πιστοποίησης

Όροι υλοποίησης: Η υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. Τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Υποβολή αιτήσεων: από τις 6 Δεκεμβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023.

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ: 210 777 00 21 / 71
  Fax: 210 777 00 80
  info@skaegis.gr

  cert_1
  acca_1
  minfin_1

  Copyright 2023 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved
  created by Quantum Business & IT Solutions
  maintained internally