ΕΣΠΑ “Ερευνώ – Καινοτομώ”

 

Δράση ΕΣΠΑ “Ερευνώ – Καινοτομώ”

Υποβολή αιτήσεων: αναμένεται προκήρυξη εντός του Σεπτεμβρίου 2023

 

Η δράση ΕΣΠΑ “Ερευνώ – Καινοτομώ”  αφορά τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Δικαιούχοι της δράσης είναι Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί Οργανισμοί και λοιποί φορείς αντίστοιχης ιδιότητας.

Η πολυαναμενόμενη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ. Ευρώ, διαρθρώνεται σε 4 παρεμβάσεις, ως ακολούθως:

 

Παρέμβαση Ι: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Αφορά Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, καθώς και Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

Προβλέπεται συνολικός προϋπολογισμός 60 εκ. Ευρώ, με μέγιστο προϋπολογισμό ανά επενδυτικό σχέδιο 800.000 Ευρώ.

 

Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Αφορά Συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων (εκ των οποίων μία τουλάχιστον ΜμΕ), ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

Στόχος της παρέμβασης είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Προβλέπεται συνολικός προϋπολογισμός 180 εκ. Ευρώ, με μέγιστο προϋπολογισμό ανά επενδυτικό σχέδιο 2.000.000 Ευρώ.

 

Παρέμβαση ΙΙΙ: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Αφορά Υφιστάμενες μεμονωμένες ΜμΕ.

Στόχος της παρέμβασης είναι η προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Προβλέπεται συνολικός προϋπολογισμός 39 εκ. Ευρώ, με μέγιστο προϋπολογισμό ανά επενδυτικό σχέδιο 2.000.000 Ευρώ.

 

Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για Επιχειρήσεις

Αφορά Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Στόχος της παρέμβασης είναι η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας.

Προβλέπεται συνολικός προϋπολογισμός 21 εκ. Ευρώ, με μέγιστο προϋπολογισμό ανά επενδυτικό σχέδιο 2.000.000 Ευρώ.

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”. 

Τα ερευνητικά έργα που δύναται να υποβληθούν στη δράση, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ):

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Για τις υπαγόμενες προτάσεις στις Παρεμβάσεις Ι και IΙ  η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνεται με τη συγκριτική μέθοδο, ενώ για τις υπαγόμενες προτάσεις στις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνεται με την άμεση μέθοδο (με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού).

Τα ακριβή κριτήρια θα δημοσιευθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στόχος είναι τα κριτήρια να ευθυγραμμιστούν με τα κριτήρια του Προγράμματος «Horizon Europe» και θα αφορούν:

 1. Την επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence)
 2. Τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις (Impact)
 3. Την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the Implementation)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων! 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , ο κλάδος εργασίας μου είναι

   

  απασχολώ υπαλλήλους και έχω ετήσιο κύκλο εργασιών

  Σχετικά

  Επικοινωνία

  Μιχαλακοπούλου 195
  Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
  Τηλ. 210 77700 71-21 (fax: -80)

  info@skaegis.gr

  Περισσότερα

  skaegis_logo_new_300
  multi

  Copyright 2024 S.K. AEGIS Ltd.©  All Rights Reserved